Kanaalstraat - bomenproject

Informatie

Hoewel bomen ondertussen door vele mensen -volledig terecht- als zeer waardevol worden ervaren, krijgen wij nog steeds regelmatig meldingen of klachten van overlast: voetpaden of voortuintjes die door wortels worden opgeduwd, takken die tegen gevels schuren, bladeren die voor gladheid zorgen of een kleverige substantie op wagens…

Als stad vinden we het belangrijk om hier een éénduidige en consequente visie te hanteren om te beslissen welke bomen behouden kunnen blijven, welke beter vervangen worden door een ander of jonger exemplaar en welke helaas niet behouden kunnen blijven op dezelfde locatie.

 

SIERKERSEN

Langs één zijde van de (volledige) Kanaalstraat staan momenteel sierkersen (grotendeels naast de Ledebeek).  Deze blijken na onderzoek ernstig te zijn aangetast door een zwam en hierdoor in zwakke conditie. Deze bomen zijn helaas niet te redden en kunnen dus niet blijven staan.  Een volledige kap zou een kaalslag veroorzaken en een groot effect hebben op de natuur.   Er is dus beslist om het rooien en heraanplanten in 2 fases te laten gebeuren: dit voorjaar zal alvast afwisselend telkens 1 boom behouden en 1 boom vervangen worden door een van de volgende 7 verschillende soorten: Japanse notenboom, winterlinde, Texaanse eik, valse Christusdoorn, Zweedse lijsterbes, zoete kers en Perzisch ijzerhout.

De overige sierkersen zullen in 2021 of 2022 vervangen worden, hiervan brengen we jullie zeker nog verder op de hoogte.

Door deze verschillende soorten aan te planten, zorgen we er voor dat ziektes in de toekomst minder vrij spel zullen hebben want dan is het overgaan van de ene naar de andere boom niet meer zo gemakkelijk voor schimmels of bacteriën. Daarnaast zorgen we zo voor meer biodiversiteit waar heel wat vogels en insecten ons dankbaar voor zijn.  Door bovendien op verschillende momenten aan te planten, creëren we bomen met verschillende leeftijden: wanneer sommige dan hun limiet hebben bereikt, hoeven we in de toekomst niet meer alle bomen in één beweging te vervangen. 

 

LINDES

Aan de zijde van de woningen in de Kanaalstraat staan hoogstammige lindes en deze zijn wél in goede gezondheid en dus erg waardevol.  Het zijn beeldbepalende bomen, die op voldoende afstand van de woningen staan, en nog een hele toekomst voor zich hebben.

We willen deze bomen graag behouden maar dat is enkel mogelijk wanneer we hun plekje in de straat verruimen: in  de smalle groenstrook is namelijk onvoldoende breed om hen de ruimte te geven om verder te groeien.

Hetzelfde geldt voor de 6 lindes (3 rechts en 3 links) in de Vlietstraat én de grote portaalboom op de hoek van de Lisstraat met de Kanaalstraat: ook hier zal in een later stadium onderzocht worden of we de ruimte rondom de bomen kunnen optimaliseren.

 

KNOTLINDES

De knotlindes langsheen de voetpaddoorsteken zijn minder waardevol.  Het knotten van deze bomen zorgen ervoor dat ze niet in optimale toestand staan.  Bovendien is het bijzonder arbeidsintensief om deze ‘klein’ te houden (een linde is van nature geen kleine boom) en staan ze té dicht bij de perceelsgrens met mogelijks overlast als gevolg.  Deze bomen zullen vervangen worden door een kleinere boomsoort met zuilvormige kruin.

We streven ernaar om elke gerooide boom te vervangen door een ander exemplaar maar houden hierbij wel het principe ‘de juiste boom op de juiste plaats’ in het achterhoofd.  Een quasi identiek aantal bomen behouden, is trouwens belangrijk voor het klimaat omdat we zo het ontstaan van hitte-eilanden binnen onze stad kunnen vermijden.

 

PARTICIPATIE 

Om de Lindes te kunnen behouden en hen ook in de toekomst alle kansen te kunnen geven, moeten we werk maken van de ruimte waar ze staan.  Deze is vandaag veel te krap.  We willen dus werk maken van het verbeteren van de plantvakken in de Kanaalstraat.

Volgend idee werd in de loop van februari aan de bewoners voorgelegd:

 Om de bestaande lindes meer ruimte te geven, moeten we de groenstrook verbreden. Dit kan enkel door het voetpad langs de ene kant en een deel van de straat langs de andere kant op te breken. 

  • Wanneer ongeveer de helft van de betonnen rijweg zou worden opgebroken, kan op deze plaats ook nog een nieuw voetpad worden aangelegd.
  • Hierdoor zal de huidige, zeer brede, rijbaan (7 meter) voor verkeer in 2 richtingen wel serieus versmallen. Er blijft dan iets meer dan de helft van de weg over.
  • De resterende helft van de weg is dan 5 à 5,5m wat te smal is om verkeer in 2 richtingen door te laten. Een oplossing kan zijn om dit te wijzigen naar éénrichtingsverkeer in de Kanaalstraat tussen de Lisstraat en de Beekstraat (= deel met de lindes). 
  • Parkeren op de rijbaan met deze breedte blijft dan nog net mogelijk.
  • Fietsers kunnen uiteraard in beide rijrichtingen blijven rijden.
  • In de andere straten blijft de verkeerssituatie behouden (tweerichtingsverkeer)

 De straat zou dan volgend (schetsmatig) beeld kunnen krijgen:

 

 

De stadsdiensten hebben alle voorstellen ontvangen.  Wat het voorstel omtrent de bomen betreft, waren de meeste bewoners akkoord met het voorstel. 

Wat het luik mobiliteit betreft, zijn er enkele goede suggesties gedaan: deze worden door de betrokken diensten verder besproken en de haalbaarheid afgetoetst.

 

PLANNING

Gezien het momenteel het juiste moment is om te planten, zal eerstdaags werk worden gemaakt van het rooien van de zieke sierkersen.  Deze worden onmiddellijk vervangen door nieuwe bomen.

Hinder

Geen inhoud

Documenten