Verloren Bos - Parkbeheersplan

Informatie

In 2014 werd de opdracht gegeven om een landschapsbeheersplan voor het park ‘Verloren Bos’ op te maken.  Belangrijkste doel van dit plan was de zoektocht naar een oplossing voor de problematiek van de waterhuishouding, maar uiteraard is het evident dat hiermee ook een globale opwaardering van het park gerealiseerd moet worden.

 

  • In eerste instantie zal er werk worden gemaakt van de waterhuishouding.  Het is zo dat het park op dit moment erg afziet van de grote schommelingen van het waterniveau: erg nat tijdens de wintermaanden en erg droog tijdens de zomermaanden.  De bestaande en waardevolle bomen, ondervinden hiervan ernstige hinder. In oeverleg met Onroerend Erfgoed, is beslist een verdwenen vijverlob in ere te herstellen en in de toekomst een verbinding te realiseren tussen deze vijver en de Klipsenbeek en ook een constructie op de waterlopen rondom het park te bouwen waarmee getracht kan worden een meer constant waterpeil in het park te bewaren.

 

  • De bestaande bruggen en de poort zullen worden gerenoveerd.  

 

  • De huidige pergola, die helaas in slechte staat is, zal deels worden afgebroken en vervangen door een nieuwe houten pergola.  De bestaande pergola dateert van na de historische parkaanleg en hoeft dus niet in zijn huidige vormgeving gerestaureerd te worden. We beseffen maar al te goed dat menig verliefd, verloof of net gehuwde Lokeraar hier heeft halt gehouden want de plek is niet alleen bijzonder charmant en romantisch, het is ook een populair decor van heel wat huwelijksfotografen.  Jammer genoeg heeft de tand des tijds en het vele overgroeiende groen ervoor gezorgd dat de pergola in slechte staat verkeert en op dit moment zelfs helemaal niet meer veilig is.  Om toch een deel van de charme te bewaren, zal de veilige stenen trap en de sokkel behouden blijven en worden enkel de onveilige elementen (de hoge kolommen en dwarse balken over de gang) alsook de deels ontbrekende stenen leuning, verwijderd. De ‘bovenbouw’ wordt vervangen door een houten leuning en een houten opgaande constructie worden, begroeid met beheersbare klimplanten om een nieuwe loofgang te creëren. 

  • In een later stadium zal ook bekeken worden om de ijskelder, het torentje naast kasteel en de borstwering t.h.v. terras te herstellen of op te waarderen

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud