Durme - Aanleg technische wegenis langs linkeroever Durme (fase 2)

Informatie

Dit project omvat de aanleg van nieuwe wegenis, langs de linkeroever van de Durme, vanaf de Veerstraat tot aan de Gentdam, het is dus een verlengde van de huidige jaagpad vanaf de “rode brug” tot aan de Veerstraat (= fase 1).  Deze 'technische wegenis' of 'jaagpad' wordt aangelegd op de bestaande maaiveldpeilen langs de oever.

 

Deze 'technische wegenis' is eigenlijk een dienstweg die zal toelaten om de decretale opdrachten van De Vlaamse Waterweg nv vlot en efficiënt te kunnen vervullen, zoals het toezicht op de waterkeringen, het onderhoud en de bouw van de infrastructuur, enz.  Daarnaast kan de wegenis dus ook gebruikt worden voor zachte recreatie (fietsers, wandelaars).

De beheerder van de Durme, de Vlaamse Waterweg nv, trekt project, ontwerpt het en zal het ook uitvoeren. 

 

Vanuit de stad was het niet de vraag om het asfaltpad door te trekken omdat dit deel van de Durme zich buiten het stadscentrum situeert en een meer natuurlijke weg daar beter zou passen.  Omdat het pad echter vlot toegankelijk moet zijn om de dijken goed te kunnen inspecteren, en om er vlot werken uit te kunnen voeren wanneer dat nodig is (wat nu niet mogelijk is en waardoor de dijken zich in slechte staat bevinden) is er gekozen voor een 2-sporenpad in een uitgewassen cementbetonverharding: elke strook heeft een breedte van 1m, met een kleurpigment er aan toegevoegd om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke omgeving.

Ook worden uiteraard de minder stabiele dijken aangepakt: de bestaande afgekalfde oevers langs de Durme worden hersteld in natuurvriendelijke materialen en de aansluiting van de nieuwe dijk op de bestaande maaiveldpeilen langs de weg gebeurt door taluds die aan een helling van 8/4 (= zeer flauwe helling) worden aangelegd waardoor ze veel steviger zullen zijn. Deze taluds worden achteraf ingezaaid.

Om de wegenis te kunnen aanleggen, moeten er helaas wel wat bomen gerooid worden. Tevens moeten er een aantal boszones worden gekapt en hagen en rietzones worden verwijderd.  Dit groen zorgt er momenteel voor dat de dijken ontoegankelijk zijn waardoor er in jaren geen goed onderhoud kon worden uitgevoerd met risico op doorbreken van de dijken als gevolg.

Een oplossing voor dit risico op wateroverlast primeert: de dijken moeten onderhouden kunnen worden.  Omdat we groen echter ook zeer belangrijk vinden, zeker in de nabije buurt van de Durme en in een zone waar heel wat dieren hun stekje hebben, zullen in het project heel wat nieuwe aanplantingen van bomen voorzien worden, voornamelijk langs de landzijde van de nieuwe wegenis.  Op 2 plaatsen wordt de dijk ook een stuk landinwaarts getrokken, dit na overleg met de betrokken natuurverenigingen: daar wordt de grond over een breedte van ongeveer 10m afgegraven tot het normale waterpeilniveau zodat een zone voor oever- en rietbeplanting voorzien kan worden zodat het ideale broed- en groeiplaatsen worden voor dieren en planten.

Ter hoogte van het bestaande pompgemaal “De Weehage” (kant Daknambrug) wordt de wegenis aangesloten op een demonteerbaar fiets- en voetgangersbrugje over de uitstroomconstructie van het pompgemaal (dus tussen het bestaande gebouwtje en de Durme). Op deze manier rijden de fietsers en voetgangers niet langer over het terrein van de Polder Moervaart en Zuidlede en worden fietsers gescheiden van mogelijk landbouwverkeer.

 

De vergunningsprocedure is lopende.

 

Hinder

Geen inhoud

Documenten

Geen inhoud