Dennenlaan - Slagveldstraat - werken voetpaden

Informatie

De stad Lokeren zet in op het renoveren van wijken, waarbij voetpaden worden heraangelegd, groen wordt opgefrist en - waar nodig – herstellingen worden uitgevoerd aan wegverharding of riolering. Momenteel wordt in dit kader de bomenwijk aangepakt.

Op 11 januari is de aannemer (Theo De Vlieger bvba) gestart met fase 1 van de werken aan de voetpaden in de Dennenlaan. Verwacht wordt dat deze werken - onder gunstige (weers-)omstandigheden - 6 weken zullen duren. Hierna start de aannemer met fase 2 in de Slagveldstraat (tussen de Dennenlaan en Daknammolenstraat) met het vernieuwen van de voetpaden. Fase 2 zal - onder gunstige (weers-)omstandigheden - 8 weken duren.

Aard van de werken:

  • Opbraak van de bestaande voetpaden;
  • Aanleggen van de nieuwe voetpaden in betonstraatstenen;
  • Vernieuwen van de boordstenen en goten;
  • Heraanleg en uitbreiding van de groenzones. 

In het verleden ontving de stad heel wat meldingen over de bomen in de straat:

  • Voetpadtegels worden opgeduwd waardoor er op sommige plaatsen struikelgevaar was;
  • De bomen staan bovenop de riolering, wat dicht gewortelde en daardoor slecht afwaterende en beschadigde buizen tot gevolg heeft;
  • Schade door kleverige honingdauw uit de kruin op de geparkeerde wagens;
  • En de kruin van de bomen die op bepaalde plaatsen tot tegen de gevels en ramen komt, waardoor natuurlijke lichtinval in enkele woningen wordt weggenomen.

In de Dennenlaan en Slagveldstraat staan momenteel lindes, dit zijn bomen die erg groot worden. Bovendien zijn ze dicht bebladerd en sterk vertakt waardoor deze boom veel schaduw creëert. De kroon van een vrijstaande linde is prachtig, als deze er uiteraard de ruimte voor heeft. Het is dus pijnlijk duidelijk dat deze bomen niet op hun plaats staan wanneer ze werden aangeplant in een smalle groenstrook, op minder dan 2m van de gevels en bovenop de riolering. Om die reden is dan ook beslist om deze bomen te rooien. Waar de ruimte wél voorhanden is (t.h.v. de perken op de kruispunten en waar ze op ruime afstand van de gevel staan) worden de bomen wel behouden.

Vanuit de stad vinden we groen erg belangrijk. Hierdoor hanteren we het principe van de juiste boom op de juiste plaats te zetten.
Waar de bomen gerooid worden in zowel de Dennenlaan als Slagveldstraat, worden ze dus op dezelfde plaats vervangen door een nieuwe boom: een Japanse notenboom (Ginkgo biloba - 'Obelisk'). Dit is een bladverliezende boom van 2de grootteorde die zuilvormig groeit. In tegenstelling tot de normale Ginkgo biloba blijft deze daardoor smal en is dus ideaal voor meer beperkte ruimtes. Bovendien kunnen we bij een heraanplant zorgen voor de nodige wortelgeleiding ter hoogte van de riolering. Het is een zeer sterke boom die opvallend minder overlast met zich meebrengt.

Verder worden op het nieuwe pleintje in de Dennenlaan/Slagveldstraat 2 Japanse notenbomen en 1Haagbeuk (Carpinus betulus) geplaatst. Op het bestaande pleintje centraal in de Dennenlaan komen 2 Scandinavische grove dennen ( Pinus Sylvestris ‘Norska’), en op het pleintje in deSlagveldstraat/Daknammolenstraat komt 1 Lijsterbes (Sorbus Intermedia ‘Brouwers’) te staan.

Concreet betekent dit dat in dit project de bomen die hinder veroorzaken worden vervangen door een meer verantwoord type boom op een meer geschikte locatie. We kunnen zelfs enthousiast meedelen dat het totaal aantal bomen in de woonwijk stijgt met 6 grote exemplaren, op een locatie waar ruimte voorhanden is.

Hinder

Tijdens de duur van de werken is er een parkeerverbod van kracht binnen de werkzone. De aannemer brengt u op de hoogte – via een briefje in de bus – wanneer uw oprit niet bereikbaar zal zijn.

De werf is een zone met risico’s. Mogen wij u daarom vragen om de signalisatie en de afsluitingen te respecteren en de aanwezigheid in de werfzone te vermijden. Er zal na de werken wit zand op de voetpaden blijven liggen om de voegen in te zanden, dit mag niet worden weggehaald.

De werkcontroleur van de stad Lokeren volgt de werken nauwgezet op. Als stadsbestuur kunnen we helaas niet iedere vorm van hinder vermijden, maar het is wel onze ambitie om de overlast tot een minimum te beperken.