Everslaarstraat–Spoele–Bokslaarstraat - riolering

Informatie

In een groot deel van de Everslaarstraat ligt nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg.

In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.  De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein). Bovendien is in de nabije buurt de industriezone gelegen, die momenteel wordt uitgebreid.  Vanuit de buurt is er de bemerking dat de hoeveelheid verkeer sterk is toegenomen en zal een herinrichting, met de nodige aandacht voor verkeersremmers, sluipverkeer zeker ontraden.  Ook de veiligheid van de trage weggebruiker is belangrijk en zal als aandachtspunt worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project.

Een ontwerpbureau werd aangesteld en zij gingen aan de slag met alle info die we vanuit de buurt gekregen hebben na de workshop die doorging op 5 maart 2020. 

 

Eind 2020 werd ook beslist om de hele Bokslaarstraat bij het project toe te voegen en het budget te verhogen om nog meer in te zetten op fietspaden en voetpaden over een grotere lengte. De afbakening van het project ligt nu ook definitief vast: Spoele (volledig), Everslaarstraat (volledig), Bokslaarstraat (vanaf nr 30 tot kruispunt met Spoele), Bredenhoekstraat (tot nr 5) en de Smeierstraat (tot nr 2) zullen worden heraangelegd.

In de loop van mei 2021 werd het ontwerp aan de bewoners voorgesteld.  Helaas niet via een fysieke bijeenkomst maar wel via een zeer uitgebreide presentatie die je hier (of onderaan bij documenten) kan terugvinden.  De feedback die we ontvangen hebben, zal meegenomen worden naar de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp.

   

 

De straten zijn momenteel nog niet voorzien van een riolering, dus ook daar maakt de stad werk van: een gescheiden rioleringsstelsel zal in elke straat die in het project vervat zit, worden aangelegd.  Het afvalwater gaat via ondergrondse buizen naar Spoele en wordt dan via de Lokerhoutstraat naar de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin gebracht.  Het regenwater wordt zoveel als mogelijk naar open grachten gebracht, waar het in de ondergrond kan infiltreren en op die manier het grondwater terug kan aanvullen.  

Bij dergelijke rioleringswerken, is het echter belangrijk dat ook de bewoners hun afvalwater en regenwater gaan scheiden, anders hebben de werken op het openbaar domein niet zo bijzonder veel zin.  Wanneer uw woning werd gebouwd voor 2000, zal dat echter nog niet het geval zijn en wil de stad meehelpen om dit te realiseren.  Een afkoppelingsdeskundige komt daarvoor langs en zal u informeren en verder begeleiden.

 

 

Hinder

Men is gestart met de opmaak van het definitieve ontwerp.  Op basis daarvan zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd en een aanbestedingsdossier worden opgemaakt.  Bedoeling is dat we in de loop van 2022 met de werken zullen starten, in eerste instantie zullen dat voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zijn.  Van zodra een timing gekend is, zal er teruggekoppeld worden naar alle bewoners.