Everslaarstraat, Spoele en Bokslaarstraat - Riolering

Informatie

In een groot deel van de Everslaarstraat ligt nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg.

In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.  De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein). Bovendien is in de nabije buurt de industriezone gelegen, die momenteel wordt uitgebreid.  Vanuit de buurt is er de bemerking dat de hoeveelheid verkeer sterk is toegenomen en zal een herinrichting, met de nodige aandacht voor verkeersremmers, sluipverkeer zeker ontraden.  Ook de veiligheid van de trage weggebruiker is belangrijk en zal als aandachtspunt worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project.

Een ontwerpbureau werd aangesteld en zij gingen aan de slag met alle info die we vanuit de buurt gekregen hebben na de workshop die doorging op 5 maart 2020. 

 

Eind 2020 werd ook beslist om de hele Bokslaarstraat bij het project toe te voegen en het budget te verhogen om nog meer in te zetten op fietspaden en voetpaden over een grotere lengte. De afbakening van het project ligt nu ook definitief vast: Spoele (volledig), Everslaarstraat (volledig), Bokslaarstraat (vanaf nr 30 tot kruispunt met Spoele), Bredenhoekstraat (tot nr 5) en de Smeierstraat (tot nr 2) zullen worden heraangelegd.

In de loop van mei 2021 werd het ontwerp aan de bewoners voorgesteld.  Helaas niet via een fysieke bijeenkomst maar wel via een zeer uitgebreide presentatie die je hier (of onderaan bij documenten) kan terugvinden.  De feedback die we ontvangen hebben, zal meegenomen worden naar de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp.

   

 

De straten zijn momenteel nog niet voorzien van een riolering, dus ook daar maakt de stad werk van: een gescheiden rioleringsstelsel zal in elke straat die in het project vervat zit, worden aangelegd.  Het afvalwater gaat via ondergrondse buizen naar Spoele en wordt dan via de Lokerhoutstraat naar de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin gebracht.  Het regenwater wordt zoveel als mogelijk naar open grachten gebracht, waar het in de ondergrond kan infiltreren en op die manier het grondwater terug kan aanvullen.  

Bij dergelijke rioleringswerken, is het echter belangrijk dat ook de bewoners hun afvalwater en regenwater gaan scheiden, anders hebben de werken op het openbaar domein niet zo bijzonder veel zin.  Wanneer uw woning werd gebouwd voor 2000, zal dat echter nog niet het geval zijn en wil de stad meehelpen om dit te realiseren.  Een afkoppelingsdeskundige komt daarvoor langs en zal u informeren en verder begeleiden, wil je je hierop alvast voorbereiden dan kan u hier heel wat info terugvinden!

 

Voorbereidende nutswerken

In de aanloop van het renovatieproject starten de nutsmaatschappijen vanaf 16 oktober 2023 met hun voorbereidende nutswerken. 
Het einde van deze werken is voorzien tegen eind november. De planning kan altijd wijzigen door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden.

De werken situeren zich in Spoele, van het kruispunt met de Naastveldstraat richting de Bokslaarstraat. Verkeer komende uit Jozef de Veusterstraat en Gustaaf Drossensstraat moet dus steeds linksaf in Spoele afdraaien.In een latere fase werken de nutsmaatschappijen ook in de Bokslaarstraat.

Spoele zal tijdelijk éénrichtingsverkeer worden voor gemotoriseerd verkeer van aan het kruispunt Naastveldstraat tot aan de Bokslaarstraat.

Gemotoriseerd verkeer komende van het kruispunt Everslaarstraat x Spoele x Bokslaarstraat zal de omleiding moeten volgen via Bokslaarstraat, Bakkerstraat, Beekstraat en Lokerhoutstraat naar het begin van Spoele.

Fietsers en voetgangers kunnen steeds in beide richtingen door, rekening houdend met de werken.

De nutswerken gebeuren onder leiding van Fluvius. Deze informatie delen wij jou graag mee onder voorbehoud. Heb je specifieke vragen over deze werken, dan neem je best rechtstreeks met Fluvius contact op.

Hinder

Het definitieve ontwerp is afgewerkt. Op basis daarvan wordt een omgevingsvergunning aangevraagd en een aanbestedingsdossier opgemaakt. De bedoeling is dat de renovatiewerken opstarten tegen de zomer van 2024.

Van zodra een timing gekend is, koppelen we terug naar alle bewoners i.v.m. de praktische afspraken.