Hemelseschoot en Veldeken - Riolering

Informatie

Wat gaan we doen?

In het Veldeken en de Hemelseschoot ligt nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg. In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.  De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein). 

Bovendien is het wegdek van (hoofdzakelijk) het Veldeken in slechte staat: het wegdek bestaat uit kasseien die in het verleden overlaagd zijn met asfalt.  Het is dus niet mogelijk om het wegdek te fatsoeneren, enkel een volledige opbraan en heraanleg kan een oplossing zijn. De rijbaan wordt dan ook volledig geasfalteerd. Nieuwe opritten komen in betonklinkers en grasbetontegels om waterinfiltratie te bevorderen. Op die manier herstelt het grondwaterniveau door het hemelwater ter plaatse te laten infiltreren in de ondergrond. Zo komt er minder hemelwater in de grachten, wat dan weer de wateroverlast vermindert.

Bij de heraanleg van de rijbaan voorzien we snelheidsremmers. Zo worden er wegversmallingen voorzien, waar fietsers naast kunnen rijden. Er komen ook zachte verkeersplateaus aan de kruispunten en we zorgen dat de zijwegen een haakse aansluiting krijgen voor een veiligere oversteek.

Ontwerpbureau Jouret werd aangesteld voor dit project en heeft, op basis van de resultaten van het participatietraject een voorstel tot ontwerp uitgewerkt. Als aannemer werd Audebo aangesteld. De nutsmaatschappijen hebben hun voorbereidende werken reeds uitgevoerd (water, gas, electriciteit en telefonie).

Tijdens de werken wordt er ook LED-verlichting voorzien in de straat.

 

Omleiding

In de werfzone is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Tijdens de werkuren zal zelfs dit plaatselijk verkeer moeilijk of onmogelijk zijn. Bewoners die buiten de werkzone (fase) wonen moeten met de wagen de omleiding volgen om zo hun woning te bereiken.

omleiding Hemelseschoot

We zijn ons bewust van de lange omleidingsweg; doch dit is noodzakelijk om een vlotte en veilige doorgang in de naburige straten te garanderen.
Deze omleiding is van toepassing gedurende de volledige uitvoering van de werken.

 

Vordering werken

Alle werken zijn ondertussen uitgevoerd. De laatste hand wordt gelegd aan de wegsignalisatie en dan is dit project afgerond.

Hinder