St.-Jozefstraat en Naastveldstraat - Riolering

Informatie

In een groot deel van de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat ligt nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg.
In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan.
De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein).  Omdat bovendien het wegdek van deze straten in minder goede staat bevindt en de verbinding tussen wijken Heiende en Spoele voor de fietser of voetganger niet altijd even veilig is, heeft de stad beslist een totaalrenovatie te voorzien. 

Er werd reeds een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een ontwerpplan maar voor de uitvoering van de werken zelf wordt gewacht op de realisatie van de werken in de Everslaarstraat: om de impact op het verkeer te beperken is het namelijk niet wenselijk deze beide straten gelijktijdig te renoveren. De werkzaamheden zijn gepland voor volgende legislatuur.

Hinder

Documenten